روش اجرائی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ایزو

1- هدف:
تشريح چگونگي اقدامات اصلاحي به منظور رفع عدم تطابقهاي بالفعل جهت جلوگيري از وقوع مجدد آنها با هدف بهبود سيستم كيفيت شركت.
2- محدوده اعتبار: كليه عدم تطابقهاي بالفعل سيستم كيفيت در كليه واحدها و شعب.
3- مسئوليتها:.
•    مسئوليت شناسايي و گزارش موارد نامنطبق برعهده كليه كاركنان شركت مي باشد.
•    مسئوليت بررسي گزارش موارد نامنطبق جهت تأييد يا رد مورد بر عهده نماينده مديريت و يا سرمميز فرآيند مميزي داخلي مي باشد.
•    مسئوليت تعيين اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و نوع اقداماتي كه مي بايست صورت پذيرند تا مغايرت رفع گردد بر عهده سرمميز و يا مدير واحد مي باشد.
•    مسئوليت انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه بر عهده مدير و يا مسئول مرجع بروز مغايرت مي باشد.
•    مسئوليت پيگيري رفع مورد نامنطبق و تعيين ميزان كفايت اقدامات صورت پذيرفته بر عهده سر مميز و يا نماينده مديريت و در صورت صلاحديد ايشان مي تواند توسط درخواست كننده صورت پذيرد.
•    مسئوليت بررسي و ارائه گزارش پيرامون مغايرتها و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه در جلسات بازنگري مديريت بر عهده نماينده مديريت مي باشد.

4- كنترل مستندات:
1-4- تغييرات: براساس روش اجرايي  تدوين، توزيع، كنترل و تغيير  مستندات نظام كيفي بشماره: P1-7
                توجه: قسمتهاي بازنگري شده بصورت ايتاليك و داراي زير خط مشابه همين خط مي باشند كه نشانگر تغييرات انجام شده نسبت به ويرايشهاي قبل مي باشد.
2-4- سوابق: كليه سوابق و فرمهاي اين روش اجرايي در پرونده مربوطه به مدت درج شده در شاخص ماتريس سوابق كيفي  بشماره: 12-P1-W1-F1 نگهداري مي شود.
3-4- توزيع: اين روش اجرايي به تعداد مشخص شده در شاخص ماتريس مدارك و مستندات بشماره:
 7-P1-W1-F1تكثير و بين واحدهاي مشخص شده توزيع مي گرد


5- مدارك ذيربط: تكنيك حل مسئله 8D
- پيوستها:

گزارش اعلام عدم انطباق و پيگيري انجام اقدام اصلاحي/پيشگيرانه  ه 7-P6-F3
فرم ليست اقدامات بهبود واحدها 7-P6-F2
فرم صورتجلسه 7-P7-F2
    
7- مفاهيم، علائم و تعاريف
اصلاح: عبارت است از اقدامي كه بمنظور حذف يك عدم انطباق مشاهده شده اتخاذ مي گردد.
اقدامات اصلاحي: عبارت است از اقدامي كه به منظور حذف علل بروز عدم انطباق مشاهده شده و يا ساير شرايط ناخواسته به عمل مي آيد تا از تكرار مجدد آن جلوگيري شود.
 تبصره: ممكن است بيش از يك علت براي بروز يك عدم انطباق وجود داشته باشد.
عدم انطباق: برآورده نشدن يك نيازمندي مشخص شده را عدم انطباق مي گويند.
اقدام پيشگيرانه: عبارتست از هر گونه اقدامي كه به منظور حذف علل بروز عدم انطباق بالقوه، يا ساير شرايط ناخواسته بالقوه بعمل مي آيد.
نماينده مديريت: فردي  كه از طرف مديريت سازمان جهت حصول اطمينان از ايجاد، برقراري و اجراي كليه نيازمنديهاي استاندارد نظام مديريت كيفيت در سازمان انتخاب و تعيين مي گردد.
مميز: عبارتست از شخص واجد شرايط جهت اجراي مميزي هاي كيفيت مطابق با روش مميزي داخلي
سرمميز: عبارتست از شخص واجد شرايط كه سرپرستي تيم مميزي را بعهده دارد.
مرجع بروز عدم تطابق: شخص يا واحدي كه بروز عدم تطابق را سبب گرديده است.
مسئول رسيدگي به عدم تطابق: مسئول و يا مدير واحدي كه مي بايست مورد نامنطبق را رفع نمايد.
- شرح عمليات:
(8-1) كليات:
كليه پرسنل شركت هر گاه نقص و عدم تطابقي را مشاهده كنند آنرا فوراً گزارش مي نمايند بطوريكه بتوان از نقايص، هزينه و يا زيانهاي اضافي پيشگيري نموده و اقدامات اصلاحي و يا پيشگيرانه مقتضي را به مورد اجرا گذاشت.

(8-2)كنترل موارد نا منطبق:
    (8-2-1) مواردي كه منجر به بروز عدم تطابق  مي گردد.
-    انحراف از رويه ها و دستورالعمل هاي كاري.
-     اشتباه و يا تعلل كاركنان نسبت به انجام وظايف و امور محوله.
-    وجود نقص در مدارك و مستندات، بطوريكه اطلاعات لازم كسب نگردد.

(8-2-2) مواردي كه منجر به شناسايي عدم تطابقهاي بالقوه و يا بالفعل مي گردد.
-    عدم اجراي صحيح فعاليتها در سطح شركت.
-    عدم اجراي به موقع / صحيح فعاليتها و خدمات ارائه شده از سوي شركت به مشتريان.
-    ارزيابيهاي نظام مديريت كيفيت (مميزهاي داخلي و خارجي)
-    نظرات و شكايات مشتري
-    پيشنهادات بهبود روش


(8-2-3) نحوه برخورد با موارد نا منطبق:
پس از مشاهده و شناسايي موارد نا منطبق، مطابق با هر يك از موارد ذكر شده در بند (8-2-2) بر اساس روش زير اقدامات مقتضي صورت مي پذيرند:
-    ثبت مورد نا منطبق، شرح عدم تطابق و محل بروز عدم تطابق
-     تشريح و بازنگري علل و عوامل بروز عدم تطابق
-     تعيين مرجع عدم تطابق، مسئول رفع عدم تطابق مدت زمان انجام اقدامات اصلاحي پيشگيرانه
-    اصلاح مورد، انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده
-     پيگيري وصحه گذاري اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه انجام شده
-    بررسي و بازنگري موارد نا منطبق جهت شنا سايي و رفع علل و عوامل بروز عدم تطابقها.
(8-2-3-1) ثبت مورد نامنطبق:
به محض مشاهده مورد نامنطبق، بخش اول فرم گزارش موارد نامنطبق واقدامات اصلاحي و پيشگيرانه تكميل مي گردد. بخش هاي مربوط به نام دپارتمان و نام مسئول واحدي كه مورد نامنطبق از آن به واحد صادر گرديده است به همراه شرح كاملي از عدم تطابق صورت پذيرفته (و در صورت وجود شواهد عيني دال بر وقوع عدم تطابق) توسط درخواست كننده يا مميز تكميل گرديده و به امضاء  مي رسد و به نماينده مديريت و يا سرمميز ارجاع مي گردد.
تبصره: اقدام اصلاحي و پيشگيرانه ميتواند در قالب صورتجلسات نيز با ذكر مسئول انجام و تاريخ انجام اقدام ثبت گردد و در جلسات بعدي پيگيري روند پيشرفت و يا نتيجه آن انجام شود.

    (8-3) انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه:
پس از تعيين اقدامات لازم جهت رفع مورد نامنطبق و يا اقدامات پيشگيرانه كه جهت جلوگيري از بروز عدم تطابق بالقوه مي بايست صورت پذيرند اصلاح و اقدامات اصلاحي پيشگيرانه تعيين شده جهت بررسي اثربخش اقدامات به نماينده مديريت ارجاع مي گردد و نتيجه را به درخواست كننده اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه گزارش مي نمايد. پيگيري موارد نامنطبق و انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه طي فرم اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه انجام مي گردد.
تبصره: با توجه به نوع فعاليتها و ميزان تأثير عدم تطابق در فرآيندهاي كيفي شركت زمان انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه توسط درخواست كننده مشخص و در محل ذكر شده درج مي گردد.

(8-4) تصديق و صحه گذاري:
درخواست كننده اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه پس از دريافت گزارش اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه صورت گرفته توسط مسئول رفع نقص، و يا پس از سررسيد زمان تصديق اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه اقدام به بررسي اقدامات صورت گرفته در راستاي رفع مورد نامنطبق و تعيين ميزان كفايت و اثربخشي اقدامات صورت گرفته مي نمايد.
تبصره 1: در صورتيكه اقدامات صورت پذيرفته، جهت رفع مورد و يا موارد نامنطبق كافي نباشند، مورد در جلسات بازنگري مديريت بررسي شده و تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد گرديد.


(8-5) شاخص هاي پايش و اندازه گيري فرآيندها :
جهت تعيين ميزان اثر بخشي فرآيندها و محصول اطمينان از دستيابي به نتايج طرح ريزي شده شاخصها و معيارهاي پايش و اندازه گيري فرايند هاي كنترل موارد نا منطبق و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه شركت به شرح زير مي باشد.
(8-5-1)از آنجاكه بيشتر اقدامات اصلاحي/پيشگيرانه در قالب صورتجلسات مي باشد. در جلسات مشابه آتي اقدامات قبلي مورد پايش قرار گرفته و پيگيري اجراي آن انجام مي گيرد.
(8-5-2) بررسي هاي دوره اي (6 ماهه) موارد نا منطبق به منظور تعيين علل و عوامل اصلي بروز عدم تطابق.
(8-5-3) بررسي و تعيين فراواني وقوع هر يك موارد نامنطبق و تصميم گيري پيرامون چگونگي  حذف آنها، در جلسات بازنگري مديريت
(8-5-4) بررسي دوره اي اقدامات  اصلاحي و پيشگيرانه به منظور صحه گذاري كفايت  اقدامات و همچنين تعيين ميزان اثر بخشي آنها در انجام فرآيند هاي كيفي سازمان
(8-5-5) بررسي دوره اي درخواست هاي اصلاحي انجام شده به منظور تعيين ميزان تأثير هر يك از منشأهاي شناسايي مغايرتها در سطح سازمان
واژه های مرتبط : ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزوثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر : • ایزو 9001 چیست ؟
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت چیست ؟
 • معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
  بروکراسی های سنتی یا فرایند های سریع و علمی امروز ؟
 • استعلام از مشتریان ایزو کارت
  بزرگان بازار تجارت و خدمات با ایزو کارت آشنا هستند
 • چه کسانی ایزو کارت را مدیریت می کنند ؟
  خدمتی که حاصل تفاهمنامه دو قطب استاندارد سازی کشور است
 • ایزو کارت چیست ؟
  ابزاری برای سهولت در استاندارد سازی
 • ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • استقرار ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • پیاده سازی ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مزایای ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مشاور ایزو - مشاوره iso
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو 9001:2015
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • متن استاندارد ایزو 9001
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا